admin

Hapharco – Thông báo nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 25

Hapharco – Thông báo nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 25 Nội dung theo file đính kèm. Giay chung nhan DKDN 25 Giay xac nhan thay doi DKDN 5.2019 Số Lần Đọc: (141)

Đọc Tiếp

Hapharco – Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hapharco – Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Nội dung tài liệu chi tiết theo file đính kèm Tai-lieu-Dai-Hoi-Dong-Co-Dong Cập nhật tài liệu Đại hội: To trinh bo sung nganh nghe KD Số Lần Đọc: (93)

Đọc Tiếp

Hapharco – Thông báo về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hapharco thông báo về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Chi tiết theo file đính kèm. VB gia han DHCD   Số Lần Đọc: (31)

Đọc Tiếp