Quan Hệ Cổ Đông

HAPHARCO – Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

HAPHARCO – Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng. Kính mới quý cổ đông xem chi tiết tại file đính kèm. Bao cao KQGD 693 Trân trọng thông báo./.   Số Lần Đọc: (67)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

HAPHARCO – Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Chi tiết tại File đính kèm. 1. Thu moi hop 5. Thong bao de cu, ung cu 9. Bao cao KQ HDKD 2016, KH 2017 13. To trinh thu lao TV HDQT, BKS 2. Chuong trinh Dai hoi 6. Don de cu 10. BCTC kiem …

Đọc Tiếp