Quan Hệ Cổ Đông

HAPHARCO – Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật

HAPHARCO – Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật. Chi tiết tại file đính kèm: Thong bao lay y kien co dong bang van ban 10.17 Trân trọng thông báo./.   Số Lần Đọc: (132)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hapharco thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Chi tiết tại file đính kèm: Thong bao chot danh sach co dong lay y kien CD bang van ban Trân trọng thông báo./.   Số Lần Đọc: (137)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Dược – Vật tư y tế Nghệ An

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Dược – Vật tư y tế Nghệ An Chi tiết tại file đính kèm:  Nghi quyet HDQT vv nhan chuyen nhuong CP Duoc Nghe An Trân trọng thông báo./.   Số Lần Đọc: (130)

Đọc Tiếp