Thông Báo Cổ Đông

HAPHARCO – Thông báo chuyển đổi mệnh giá cổ phiếu, phát hành cổ phiếu và trả cổ tức đợt 1-2013

  CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TBYT HN HAPHARCO —————– Số:   75     TB/CtyCPDP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————   Hà Nội, ngày 29   tháng   7 năm 2013     THÔNG BÁO  (v/v chuyển đổi mệnh giá cổ phiếu, phát hành cổ phiếu và trả …

Đọc Tiếp