Thông Báo Cổ Đông

HAPHARCO – Thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh số 11 và thay đổi địa điểm Chi nhánh số 15

HAPHARCO – Thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh số 11 và thay đổi địa điểm Chi nhánh số 15. Chi tiết tại file đính kèm: NQ HDQT CN 11, 15. sign Trân trọng thông báo./.   Số Lần Đọc: (165)

Đọc Tiếp

HAPHARCO- Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HAPHARCO- Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Chi tiết tại file đính kèm: Nghi quyet DHCD, BB kiem phieu lay y kien CD Trân trọng thông báo./. Số Lần Đọc: (119)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật

HAPHARCO – Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật. Chi tiết tại file đính kèm: Thong bao lay y kien co dong bang van ban 10.17 Trân trọng thông báo./.   Số Lần Đọc: (98)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hapharco thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Chi tiết tại file đính kèm: Thong bao chot danh sach co dong lay y kien CD bang van ban Trân trọng thông báo./.   Số Lần Đọc: (103)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Dược – Vật tư y tế Nghệ An

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Dược – Vật tư y tế Nghệ An Chi tiết tại file đính kèm:  Nghi quyet HDQT vv nhan chuyen nhuong CP Duoc Nghe An Trân trọng thông báo./.   Số Lần Đọc: (98)

Đọc Tiếp