HAPHARCO – Công bố thông tin doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

logo-Chuan

Hapharco công bố thông tin doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

Ngày 06/9/2016 Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội đã chính thức ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán VACO số 130VACO/HĐKiT/JSC-NV2: Hợp đồng kiểm toán “Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội”.

Trân trọng thông báo./.

 

Số Lần Đọc: (50)

Tin Liên Quan

Hapharco – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hapharco – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu Lấy …