Hapharco công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ của Công ty

logo-Chuan

 

Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội xin thực hiện công bố thông tin về việc Công ty thay đổi, bổ nhiệm mới, bãi nhiệm người nội bộ theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán như sau:

Ông Nguyễn Hồng Hiển, Bà Trần Thị Hồng Lĩnh sẽ thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Nghị quyết số 21NQ/2016/HPC-HĐQT ngày 04/05/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Ông Phạm Xuân Đồng, Ông Trần Anh Tuấn được bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Nghị quyết số 21NQ/2016/HPC-HĐQT ngày 04/05/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Ông Nguyễn Đức Luyện sẽ thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty theo Biên bản họp số 02/BB-BKS2016 ngày 10/05/2016 của Ban kiểm soát Công ty.

Ông Nguyễn Đức Hà, Ông Nguyễn Khắc Vân sẽ thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Nghị quyết số 23NQ/2016/HPC-HĐQT ngày 10/05/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Bà Vũ Thị Kim Thanh, Bà Trần Thị Nguyệt được bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Nghị quyết số 23NQ/2016/HPC-HĐQT ngày 10/05/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên xin từ nhiệm sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty thông qua.

Số Lần Đọc: (65)

Tin Liên Quan

Hapharco – Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hapharco – Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. …