Hapharco – Công văn của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Ngày 13/12/2019 Công ty đã nhận được công văn của UBCKNN về việc nhận đủ tài liệu Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Nội dung theo file đính kèm

Số Lần Đọc: (21)

Tin Liên Quan

Hapharco – Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Hapharco – Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán Nội dung tại file …