Hapharco – Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hapharco – Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nội dung tài liệu chi tiết theo file đính kèm

Tai-lieu-Dai-Hoi-Dong-Co-Dong

Cập nhật tài liệu Đại hội:

To trinh bo sung nganh nghe KD

Số Lần Đọc: (96)

Tin Liên Quan

Hapharco – Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 (trước kiểm toán)

Hapharco – Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 (trước kiểm toán) Chi tiết …