Hapharco – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hapharco – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nội dung theo file đính kèm.

Số Lần Đọc: (118)

Tin Liên Quan

Hapharco – Thông báo Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hapharco – Thông báo Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Nội dung chi …