HAPHARCO – Thông báo chuyển đổi mệnh giá cổ phiếu, phát hành cổ phiếu và trả cổ tức đợt 1-2013

 

logo

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TBYT HN

HAPHARCO

—————–

Số:   75     TB/CtyCPDP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

 

Hà Nội, ngày 29   tháng   7 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

 (v/v chuyển đổi mệnh giá cổ phiếu, phát hành cổ phiếu và trả cổ tức đợt 1-2013)

 

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội

 

          Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

          Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

          Căn cứ luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006;

          Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và hết nhiệm kỳ số 32/2013/NQĐHCĐ-CtyCPDP ngày 25/4/2013 của Công ty cổ phần Dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội nhất trí thông qua việc chuyển đổi mệnh giá cổ phần và phát hành cổ phiếu trả cổ tức ;

          Căn cứ công văn số 4065/UBCK-QLPH ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc đăng ký công ty đại chúng;

          Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 74/2013/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 7 năm 2013.

Để thực hiện đúng quy định của pháp luật về mệnh giá cổ phần, thuận lợi trong quá trình đăng ký giao dịch cổ phần của Công ty cổ phần Dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội và đáp ứng điều kiện niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông các nội dung sau :

A. Thông tin cổ đông :

– Họ tên cổ đông :

– Địa chỉ thường trú :

– Số chứng minh thư nhân dân :

B. Chuyển đổi mệnh giá cổ phiếu và cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần:

  1.     Chuyển đổi mệnh giá cổ phiếu

          Mệnh giá cũ: 100.000 đồng/ cổ phần (một trăm nghìn đồng)

          Mệnh giá mới: 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phần)

          Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)

2. Quý cổ đông mang toàn bộ cổ phiếu hiện đang nắm giữ đến Công ty để Công ty thu hồi lại và làm thủ tục chuyển đổi mệnh giá mới, cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

3. Để thủ tục được giải quyết nhanh gọn chính xác, kính đề nghị quý cổ đông vui lòng điền đầy đủ các nội dung thông tin vào bảng kê mệnh giá cổ phiếu (theo mẫu đính kèm)

C. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức của năm 2012:

          Doanh nghiệp phát hành: Công ty cổ phần Dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội

          Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

          Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện đang nắm giữ :        CP (mệnh giá 10.000đ)

          Số lượng cổ phiếu phát hành thêm do trả cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2012 theo tỷ lệ 2:1 là : CP (mệnh giá 10.000đ)

          Tổng số cổ phiếu cổ đông sở hữu sau phát hành :               CP (mệnh giá 10.000đ)

(Danh sách cổ đông nhận cổ phiếu phát hành thêm do trả cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2012 theo tỷ lệ 2:1 chốt đến ngày 26/7/2013)

D. Tam ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2013 :

– Tỷ lệ chi trả : 10% /mệnh giá

– Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức đợt 1 năm 2013 : 26/7/2013

– Hình thức chi trả : Quý cổ đông nhận tiền mặt tại địa chỉ trụ sở chính Công ty, số 2 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội ; hoặc nhận bằng chuyển khoản qua ngân hàng vào tài khoản của cổ đông đã đăng ký tại Công ty.

– Thông tin cổ đông nhận cổ tức

+ Số cổ phần cổ đông sở hữu sau phát hành:      CP

+ Số cổ tức được hưởng :   đ

+ Thuế thu nhập cá nhân (5%):          đ

+ Thực lĩnh (Số cổ tức được hưởng – thuế TNCN) : đ

E. Thời gian và địa điểm chuyển đổi:

          Thời gian thực hiện việc chuyển đổi mệnh giá, thu hồi cổ phiếu của quý cổ đông hiện đang nắm giữ và trả cổ tức: từ ngày 04/9/2013 đến 06/9/2013

(trong giờ làm việc : sáng từ 8h00 – 11h30 và chiều từ 13h00-16h30)

          Địa điểm: Công ty cổ phần Dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội

          Địa chỉ: số 2 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

          Vui lòng liên hệ :   Phòng Tổ chức hành chính. ĐT: 04.39363543

F. Lưu ý: Khi đến giao dịch chuyển đổi mệnh giá cổ phần, thu hồi cổ phiếu và nhận cổ tức quý cổ đông cần mang theo:

          Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu bản chính ;

          Toàn bộ cổ phiếu hiện đang nắm giữ và bảng kê mệnh giá cổ phiếu;

          Trường hợp ủy quyền nhận thay, phải có Giấy ủy quyền được xác nhận của địa phương hoặc đơn vị có thẩm quyền và xuất trình Chứng minh thư nhân dân để đối chiếu ;

          Công ty cổ phần Dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội chỉ thực hiện việc chuyển đổi, chi trả cổ tức khi Quý cổ đông xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên;

          Thông báo này được đăng trên website của Công ty cổ phần Dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội (http://www.hapharco.com.vn )

Trân trọng thông báo ! 

                                                                                                      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                            CHỦ TỊCH (Đã Ký)

 

 

                                                                                                          Trần Thị Ánh Nguyệt

Số Lần Đọc: (120)

Tin Liên Quan

HAPHARCO – Thông báo về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội (Hapharco) thông báo …

Leave a Reply