Thông Báo Mời Họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 và hết nhiệm kỳ

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 VÀ HẾT NHIỆM KỲ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

 

 

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội

        Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 và hết nhiệm kỳ Công ty Cổ phần Dược phẩm TBYT Hà Nội với nội dung cụ thể như sau :

1. Thời gian: 7h30  ngày 25 tháng 04 năm 2013

2. Địa điểm: Hội trường lớn – Bảo tàng Hồ Chí Minh, 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:

a)     Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2012, hết nhiệm kỳ; Phương hướng nhiệm vụ năm 2013 và nhiệm kỳ 2013 – 2018;

b)     Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và các năm 2009, 2010, 2011;

c)     Báo cáo tình hình và hướng xử lý các tồn tại tài chính kế toán trước 2008;

d)     Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2012 và hết nhiệm kỳ;

e)     Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ; Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới;

f)      Tờ trình phê duyệt Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2012 và các năm chưa tổ chức ĐHĐCĐ; dự kiến phân chia lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2013;

g)     Tờ trình thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013;

h)     Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc công ty;

i)       Tờ trình thông qua phương án sửa đổi và thay thế Điều lệ công ty theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng.

4. Tài liệu Đại hội: công bố tại website : http://www.hapharco.com.vn

Các tài liệu được gửi kèm theo thư mời bao gồm :

               i.          Giấy Đăng ký tham dự Đại hội;

            ii.          Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội;

          iii.          Chương trình Đại hội;

          iv.          Quy chế Tổ chức Đại hội;

             v.          Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;

          vi.          Thư đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS; Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng cử viên;

        vii.          Danh sách giới thiệu đề cử thành viên HĐQT, BKS.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

i.       Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ là cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt đến ngày 25/03/2013.

ii.   Trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự theo nội dung Giấy uỷ quyền (mẫu của công ty kèm theo). Đề nghị Quý cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi Giấy đăng ký/ Giấy ủy quyền về Công ty theo thời gian và địa chỉ tại mục (iii) bên dưới. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

iii.  Để công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ được chuẩn bị chu đáo, Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội và hồ sơ ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT, BKS (nếu có) theo mẫu đính kèm trước 16h00 ngày 15 tháng 04 năm 2013 theo địa chỉ sau:

               Phòng Tổ chức hành chính, Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội

               Số 2 Hàng Bài – Hoàn Kiếm – Hà Nội

               Điện thoại: 04 39363543 ;  Fax: 04 39369093

         Khi tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo Thư mời họp, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính), Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự họp), Giấy ủy quyền hoặc Giấy giới thiệu đối với cổ đông là tổ chức.

      Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ trên.

      Rất mong Quý cổ đông đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội.

 Trân trọng!                                                                                                                                                                                      

                                                                                       TM. Hội đồng quản trị

                                                                                      Người triệu tập Đại Hội

                                                                                  TV HĐQT – Tổng Giám Đốc

                                                                                                 (Đã ký) 

  

                                                                                     Trần Thị Ánh Nguyệt

Xin mời Download Tài liệu Đại Hội tại các đường link sau:

 1. Thư Mời Họp

 2. Chương Trình Đaị Hội

 3. Giấy Đăng Ký Tham Dự Đại Hội

 4. Giấy Ủy Quyền Tham Dự Đại Hội

 5. Quy Chế Tổ Chức Đại Hội

 6. Quy Chế Bầu Cử Thành Viên: HĐQT và BKS

 7. Thư Đề Cử Thành Viên:

     Hội Đồng Quản Trị  –  Ban Kiểm Soát 

 8. Thư Ứng Cử:

     Hội Đồng Quản Trị  – Ban Kiểm Soát

 9. Sơ Yếu Lý Lịch Ứng Cử Viên

10. Danh Sách Giới Thiệu Đề Cử Thành Viên:

      Hội Đồng Quản Trị  – Ban Kiểm Soát

 11. Báo Cáo Của HĐQT – Ban Giám Đốc

 12. Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán

 13. Báo Cáo Tình Hình và Hướng Xử Lý Các Tồn Tại TCKT trước năm 2008

 14. Báo Cáo Của BKS

 15. Tờ Trình Thông Qua Miễn Nhiệm và Bầu thành viên HĐQT, BKS 

 16. Tờ Trình PA Phân Phối Lợi Nhuận –

       Chi trả Cổ Tức, Thù Lao Cho HĐQT, BKS

 17. Tờ Trình Thông Qua Lựa Chọn Đơn Vị Kiểm Toán

 18. Tờ Trình Thông Qua việc Chủ Tịch HĐQT kiêm nhiệm TGĐ

 19. Tờ Trình Thông Qua PA Sửa Đổi và Thay Thế Điều Lệ Công Ty

 20. Dự Thảo Điều Lệ Mới

 21. Thông tin Liên Quan ứng viên HĐQT, BKS (18/04/2013))

Số Lần Đọc: (79)

Tin Liên Quan

Hapharco – Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hapharco – Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. …

Leave a Reply