(Update 25/03/2013) Thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và hết nhiệm kỳ

                   

THÔNG BÁO

(V/v : Chốt danh sách cổ đông tham dự họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và hết nhiệm kỳ

của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội)

 —————————–                            

 nh gi :   Quý cổ đông Công ty c phn Dược phm Thiết b y tế Hà ni

– Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nư­ớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

– Căn cứ  Điều  lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dư­ợc phẩm Thiết bị y tế Hà Nội;

– Căn cứ  Nghị quyết số 18/NQ-CTCPDP ngày 1/3/2013 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và hết nhiệm kỳ của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội;

– Căn cứ Quyết định số 45/2013/QĐ-CtyCPDP-TC ngày 18/3/2013 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và hết nhiệm kỳ;

    Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông các nội dung sau :

     1. Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và hết nhiệm kỳ vào ngày 25/04/2013.

     2. Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông vào lúc 17h00 ngày    25/03/2013, danh sách được đăng tải trên website của công ty www.hapharco.com.vn.      

     3. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian từ sau 17h00 ngày 25/03/2013 đến ngày khai mạc Đại hội thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội thay thế người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng.

     4. Thông báo triệu tập họp và tài liệu sẽ được gửi đến Quý cổ đông và được đăng tải trên website của công ty www.hapharco.com.vn trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

     5. Mọi chi tiết, ý kiến phản hồi về danh sách trên, đề nghị gửi chậm nhất là ngày 22/3/2013 theo địa chỉ :

           Phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội

           Số 2 Hàng Bài – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

           Điện thoại : 04 3 9363543;     Fax : 04 3 9369093

Xin mời Download tại các đường Link dưới đây:

 – Thông báo               

 – Quyết định triệu tập 

    Trân trọng!                                                                                                                                                                                       

                                                                                      TM. Hội đồng quản trị

                                                                                     Người triệu tập Đại Hội

                                                                                 TV HĐQT – Tổng Giám Đốc

                                                                                                (Đã ký) 

 

                                                                                     Trần Thị Ánh Nguyệt

                                                                                                                                                                  

 

Số Lần Đọc: (72)

Tin Liên Quan

Hapharco – Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hapharco – Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. …

Leave a Reply