Hapharco – Thông báo về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hapharco thông báo về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chi tiết theo file đính kèm.

VB gia han DHCD

 

Số Lần Đọc: (32)