HAPHARCO – Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

logo-Chuan

HAPHARCO – Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Chi tiết mời Quý cổ đông xem tại file đính kèm.

  1. Phieu lay y kien co dong bang van ban
  2. Phieu bieu quyet
  3. Du thao Nghi quyet DHCD

Trân trọng Thông báo./.

 

Số Lần Đọc: (16)

Tin Liên Quan

Hapharco – Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hapharco – Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên …