Hapharco – Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Hapharco – Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung chi tiết tại file đính kèm.

Số Lần Đọc: (155)

Tin Liên Quan

Hapharco – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hapharco – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu Lấy …