HAPHARCO- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

THÔNG BÁO

(V/v : Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội)

 —————————–                            

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội

      Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông

Tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TBYT Hà Nội với nội dung cụ thể như sau :

  1. Thời gian: 8h00 ngày 20 tháng 04 năm 2015
  2. Địa điểm: Hội trường lớn – Bảo tàng Hồ Chí Minh, 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
  3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:

a. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về kết quả hoạt động năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015;

b.Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;

c. Báo cáo về việc giải quyết tồn tại tài chính kế toán trước năm 2008;

d. Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2014;

e. Tờ trình phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2014; dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2015;

f. Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế thành viên xin từ nhiệm;

g. Tờ trình thông qua bầu thành viên Ban kiểm soát thay thế thành viên xin từ nhiệm;

h. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;

i. Tờ trình thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

j. Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc công ty;

             4. Tài liệu Đại hội: công bố tại website : https://www.hapharco.com.vn

Các tài liệu được gửi kèm theo thư mời bao gồm :

i. Giấy Đăng ký tham dự Đại hội;

ii. Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội;

iii. Chương trình Đại hội;

iv. Quy chế Tổ chức Đại hội;

v. Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát;

vi. Thư đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát; Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên Ban kiểm soát;

            5. Đăng ký tham dự Đại hội

             i. Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ là cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/03/2015.

             ii. Trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự theo nội dung Giấy uỷ quyền (mẫu của công ty kèm theo). Đề nghị Quý cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi Giấy đăng ký/ Giấy ủy quyền về Công ty theo thời gian và địa chỉ tại mục (iii) bên dưới. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

            iii. Để công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ được chuẩn bị chu đáo, Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội và hồ sơ ứng cử/ đề cử thành viên BKS (nếu có) theo mẫu đính kèm trước 16h00 ngày 10 tháng 04 năm 2015 theo địa chỉ sau:

  Phòng Tổ chức hành chính, Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội

  Số 2 Hàng Bài – Hoàn Kiếm – Hà Nội

  Điện thoại: 04 39363543 ;  Fax: 04 39369093

Khi tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo Thư mời họp, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính), Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự họp), Giấy ủy quyền hoặc Giấy giới thiệu đối với cổ đông là tổ chức.

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ trên.

Rất mong Quý cổ đông đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội.

                                                                                                               TM. Hội đồng quản trị

                                                                                                                                                                Chủ tịch

                                                                                                                                                               (Đã ký)

                                                                                                                                                                   Trần Thị Ánh Nguyệt

Xin mời Download tài liệu tại các đường Link dưới đây: 

– Thư Mời Họp ĐHCĐ                                             – Báo Cáo và Các Tờ Trình

– Dự Thảo Nghị Quyết ĐHCĐ

– Phụ Lục Sửa Đổi Điều

 

Số Lần Đọc: (117)

Tin Liên Quan

Hapharco – Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hapharco – Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên …