HAPHARCO- Thông báo Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

logo

THÔNG BÁO

V/v : Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội

 

—————————–                            

 
Kính gửi :   Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà nội

– Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nư­ớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

– Căn cứ  Điều  lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dư­ợc phẩm Thiết bị y tế Hà Nội;

– Căn cứ Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐQT ngày 17/3/2014 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội;

– Căn cứ Quyết định số 60/2014/QĐ-HĐQT-CtyCPDP ngày 18/3/2014 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

1.      Tên Công ty : Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội.

2.      Địa chỉ : Số 2 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3.      Điện thoại : 04 39363543;   Fax : 04 39369093

4.      Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông vào lúc 17h00 ngày 23/03/2014.

5.      Mục đích chốt danh sách cổ đông : Chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty.

6.      Thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông: ngày 23/04/2014.

7.      Địa điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông: Hội trường lớn – Bảo tàng Hồ Chí Minh, 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

8.      Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 23/03/2014.

     Thư mời họp và tài liệu sẽ được gửi đến Quý cổ đông và được đăng tải trên website của công ty www.hapharco.com.vn trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

                         Trân trọng! 

 

                                                                                                                                                                                    TM. Hđồng qun trị                                                                                                                                                                                   Ch tịch    (đã ký)          

 

                                                                                            Trần Thị Ánh Nguyệt

 

  (Chi tiết xem tại đường link sau : Thông Báo Chốt Danh Sách Cổ Đông Tham Dự Họp ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2014)

 

 

 

Số Lần Đọc: (102)

Tin Liên Quan

Hapharco – Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hapharco – Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên …

Leave a Reply