HAPHARCO- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

                  

THÔNG BÁO

(V/v : Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội)

 —————————–                            

 

 

 

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội

      Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội trân trọng kính mời : Quý cổ đông

      Tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TBYT Hà Nội với nội dung cụ thể như sau :

1. Thời gian: 8h00  ngày 23 tháng 04 năm 2014

2. Địa điểm: Hội trường lớn – Bảo tàng Hồ Chí Minh, 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:

a)     Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về kết quả hoạt động năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014 và trình phương án thay đổi trụ sở của Công ty;

b)     Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013;

c)     Báo cáo về việc giải quyết tồn tại tài chính kế toán trước năm 2008;

d)     Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2013;

e)     Tờ trình phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2013; dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2014;

f)      Tờ trình thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;

g)     Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty;

h)     Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc công ty;

4. Tài liệu Đại hội: công bố tại website : https://www.hapharco.com.vn

     Các tài liệu được gửi kèm theo thư mời bao gồm :

               i.             Giấy Đăng ký tham dự Đại hội;

               ii.          Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội;

               iii.        Chương trình Đại hội;

               iv.          Quy chế Tổ chức Đại hội;

5. Đăng ký tham dự Đại hội

  i.       Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ là cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt đến ngày 23/03/2014.

 ii.   Trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự theo nội dung Giấy uỷ quyền (mẫu của công ty kèm theo). Đề nghị Quý cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi Giấy đăng ký/ Giấy ủy quyền về Công ty theo thời gian và địa chỉ tại mục (iii) bên dưới. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

   iii.  Để công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ được chuẩn bị chu đáo, Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm trước ngày 18 tháng 04 năm 2014 theo địa chỉ sau:

                        Phòng Tổ chức hành chính, Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội

                       Số 2 Hàng Bài – Hoàn Kiếm – Hà Nội

                       Điện thoại: 04 39363543 ;  Fax: 04 39369093

      Khi tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo Thư mời họp, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính), Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự họp), Giấy ủy quyền hoặc Giấy giới thiệu đối với cổ đông là tổ chức.

      Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ trên.

      Rất mong Quý cổ đông đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội.

           Trân trọng!

 

                                                                                      TM. Hội đồng quản trị

 

                                                                                     Chủ tịch

 

                                                                                       (Đã ký) 

 

                                                                                       Trần Thị Ánh Nguyệt

 

                                                                                                 

 

Xin mời Download tài liệu tại các đường Link dưới đây:

 – Thư Mời Họp                                            – Báo cáo tài chính kiểm toán 2013

 – Chương Trình Đại Hội                              – Báo cáo về giải quyết tồn tại TCKT trước 2008

 – Quy Chế Tổ Chức Đại Hội                       – Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh 

 – Giấy Đăng Ký Tham Dự                          – Tờ trình phê duyệt PPLN sau thuế, cổ tức,thù lao HĐQT, BKS 

 – Giấy Ủy Quyền Tham Dự                          Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 

  Báo cáo của ban kiểm soát 2013     Tờ trình đơn vị kiểm toán         

 – Dự thảo nghị quyết Đại Hội                    

 – Báo cáo của HĐQT về KQHĐ năm 2013, phương hướng 2014 và trình phương án thay đổi trụ sở công ty      

– Công văn tham gia ý kiến ĐHCĐ 2014 của cổ đông lớn SCIC 

                                                                                                                                            

                                                                 

 

Số Lần Đọc: (99)

Tin Liên Quan

Hapharco – Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hapharco – Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên …

Leave a Reply