HAPHARCO – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2013

logo

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2013

 

 

                     Kính gửi :    – Ủy ban chứng khoán Nhà nước

                                          – Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội

 

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội 

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội

Tên viết tắt : HAPHARCO J.S.C

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 39363543                          Fax: (04) 39369093

      Xin thông báo đến Quý Ủy ban và Quý Cổ đông Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 39/2014/NQĐHCĐ-CtyCPDP ngày 23/4/2014, cụ thể như sau:

– Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội

– Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

– Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng tiền và cổ phiếu theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua là ngày 13 tháng 05 năm 2014, bao gồm:

o   Cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2013, tỷ lệ thực hiện: 10%/ cổ phiếu (tức là mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

o   Cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phần được nhận thêm 01 cổ phần)

– Thời gian chi trả :

o   Cổ tức bằng tiền mặt: từ ngày 12/6 đến 13/6/2014.

o   Cổ tức bằng cổ phiếu: sẽ thông báo tới Cổ đông sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

– Địa điểm thực hiện: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội, số 2 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và xuất trình Chứng minh nhân dân.

 

 

Nơi nhận:

       Như trên;

       Lưu TCHC.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                    Chủ tịch(Đã ký)

 

 

Trần Thị Ánh Nguyệt

 

 

 

Xin mời xem file đính kèm tại đây: Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức

Số Lần Đọc: (80)

Tin Liên Quan

Hapharco – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hapharco – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu Lấy …

Leave a Reply