Điều Lệ Công Ty

Điều lệ công ty HAPHARCO điều chỉnh bổ sung tháng 6/2016

Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội được điều chỉnh bổ sung tháng 6/2016. Kính mời quý cổ đông Xem chi tiết tại Link sau: Dieu le Hapharco 6.2016.     Số Lần Đọc: (178)

Đọc Tiếp

Điều lệ công ty HAPHARCO điều chỉnh bổ sung tháng 7/2015

Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm 2015. Kính mời quý cổ đông Xem chi tiết tại Link sau: Dieu Le Cty CP Duoc pham TBYT Ha Noi.     Số Lần Đọc: (176)

Đọc Tiếp

Điều lệ công ty HAPHARCO điều chỉnh bổ sung tháng 7/2014

Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, điều chỉnh bổ sung tháng 7/2014. Chi tiết tại đường link sau:  Điều lệ công ty HAPHARCO điều chỉnh bổ sung tháng 7/2014.   Số Lần Đọc: (147)

Đọc Tiếp

Điều Lệ Công Ty

Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2013. Kính mời quý cổ đông Xem chi tiết tại Link sau: Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội. Số Lần Đọc: (165)

Đọc Tiếp