Quan Hệ Cổ Đông

Hapharco – Thông báo về việc ghi tăng số lượng cổ phiếu trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Hapharco – Thông báo về việc ghi tăng số lượng cổ phiếu trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Nội dung theo file đính kèm. Thong-bao-vv-ghi-tang-so-luong-co-phieu-tren-Giay-chung-nhan-so-huu-co-phanDownload Số Lần Đọc: (155)

Đọc Tiếp

Hapharco – Công văn của UBCKNN về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công ty đã nhận được công văn của UBCKNN về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nội dung chi tiết theo file đính kèm CV-7747-UBCKNNDownload Số Lần Đọc: (100)

Đọc Tiếp

Hapharco – Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Hapharco – Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Nội dung chi tiết theo file đính kèm CBTT-thay-doi-so-luong-co-phieuDownload Số Lần Đọc: (84)

Đọc Tiếp

Hapharco – Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Hapharco – Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Nội dung chi tiết theo file đính kèm Bao-cao-ket-qua-phat-hanh-CPDownload Số Lần Đọc: (62)

Đọc Tiếp

Hapharco công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Hapharco công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Nội dung chi tiết theo file đính kèm CBTT-phat-hanh-co-phieu-de-tang-von-CP-tu-nguon-von-CSHDownload Số Lần Đọc: (74)

Đọc Tiếp

Hapharco – Công văn của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Ngày 13/12/2019 Công ty đã nhận được công văn của UBCKNN về việc nhận đủ tài liệu Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nội dung theo file đính kèm CV UBCKNNDownload Số Lần Đọc: (64)

Đọc Tiếp

Hapharco – Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Hapharco – Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Nội dung theo file đính kèm. Nghi-quyet-HDQT-trien-khai-PA-phat-hanh-co-phieu-de-tang-von-CP-tu-nguon-von-CSHDownload Số Lần Đọc: (56)

Đọc Tiếp