Quan Hệ Cổ Đông

Hapharco – Thông báo hủy ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hapharco – Thông báo hủy ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Nội dung theo file đính kèm TB-huy-ngay-chot-danh-sach-co-dong-de-to-chuc-DHDCD-2020Download Số Lần Đọc: (149)

Đọc Tiếp

Hapharco – Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Hapharco – Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán Nội dung tại file đính kèm (2 file Báo cáo TC của Công ty và BCTC của văn phòng) BCTC-kiem-toan-2019-VP-CTDownload BCTC-kiem-toan-2019-Cong-tyDownload Số Lần Đọc: (780)

Đọc Tiếp

Hapharco – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hapharco – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Nội dung tại file kèm theo TB-chot-danh-sach-co-dongDownload Số Lần Đọc: (118)

Đọc Tiếp

Hapharco – Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hapharco – Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Nội dung tại file kèm theo Nghi-quyet-HDQTDownload Số Lần Đọc: (88)

Đọc Tiếp

Hapharco – Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

Hapharco – Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ. Nội dung trong file kèm theo Bao-cao-KQGD-CP-cua-nguoi-noi-bo-CTDCDownload Số Lần Đọc: (242)

Đọc Tiếp

Hapharco – Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Dược – Vật tư y tế Nghệ An

Hapharco – Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Dược – Vật tư y tế Nghệ An Nội dung theo file đinh kèm Nghi-quyet-HDQT-vv-nhan-chuyen-nhuong-CP-tại-Cty-CP-Duoc-VTYT-Nghe-AnDownload Số Lần Đọc: (65)

Đọc Tiếp