admin

Hapharco – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hapharco – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Nội dung chi tiết tại file đính kèm TB-chot-danh-sach-co-dong-de-to-chuc-DHDCD-2023Download Số Lần Đọc: (99)

Đọc Tiếp

Hapharco – Thông báo về việc ghi tăng số lượng cổ phiếu trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Hapharco – Thông báo về việc ghi tăng số lượng cổ phiếu trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Nội dung theo file đính kèm TB-vv-ghi-tang-so-luong-CP-tren-Giay-CNSHCPDownload Số Lần Đọc: (391)

Đọc Tiếp

Hapharco – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hapharco – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Nội dung tại file đính kèm Nghi-quyet-va-Bien-ban-KPDownload Số Lần Đọc: (233)

Đọc Tiếp

Hapharco – Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hapharco – Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Nội dung chi tiết tại file đính kèm BBKP-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-2021Download NQ-DHDCD-2021Download Số Lần Đọc: (291)

Đọc Tiếp