admin

Điều Lệ Công Ty

Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2013. Kính mời quý cổ đông Xem chi tiết tại Link sau: Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội. Số Lần Đọc: (169)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo chuyển đổi mệnh giá cổ phiếu, phát hành cổ phiếu và trả cổ tức đợt 1-2013

  CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TBYT HN HAPHARCO —————– Số:   75     TB/CtyCPDP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————   Hà Nội, ngày 29   tháng   7 năm 2013     THÔNG BÁO  (v/v chuyển đổi mệnh giá cổ phiếu, phát hành cổ phiếu và trả …

Đọc Tiếp