Quan Hệ Cổ Đông

Hapharco – Thông báo về việc ghi tăng số lượng cổ phiếu trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Hapharco – Thông báo về việc ghi tăng số lượng cổ phiếu trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Nội dung theo file đính kèm TB-vv-ghi-tang-so-luong-CP-tren-Giay-CNSHCPDownload Số Lần Đọc: (404)

Đọc Tiếp

Hapharco – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hapharco – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Nội dung tại file đính kèm Nghi-quyet-va-Bien-ban-KPDownload Số Lần Đọc: (247)

Đọc Tiếp

Hapharco – Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hapharco – Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Nội dung chi tiết tại file đính kèm BBKP-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-2021Download NQ-DHDCD-2021Download Số Lần Đọc: (306)

Đọc Tiếp

Hapharco – Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Hapharco – Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Nội dung chi tiết theo file đính kèm Du-thao-Dieu-le-Cong-tyDownload Tai-lieu-trinh-co-dongDownload TB-lay-y-kien-co-dong-bang-van-banDownload Số Lần Đọc: (226)

Đọc Tiếp

Hapharco – Thông báo về việc ghi tăng số lượng cổ phiếu trên Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội;Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội được …

Đọc Tiếp

Hapharco – Hướng dẫn quy trình mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phần

Kính gửi: Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư, Để thực hiện mua hoặc/và chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Hapharco theo Thông báo số 52/2020/TB- ngày 14/10/2020, Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư thực hiện theo Hướng dẫn Quy trình mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phần. Chi tiết tại các file đính kèm. Huong-dan-phat-hanh-cdhh-1Download Mau-01-giay-dang-ky-tu-choi-quyen-mua-co-phan-1Download …

Đọc Tiếp