Thông Báo Cổ Đông

Hapharco – Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Hapharco – Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Nội dung chi tiết theo file đính kèm Bao-cao-ket-qua-phat-hanh-CPDownload Số Lần Đọc: (61)

Đọc Tiếp

Hapharco công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Hapharco công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Nội dung chi tiết theo file đính kèm CBTT-phat-hanh-co-phieu-de-tang-von-CP-tu-nguon-von-CSHDownload Số Lần Đọc: (74)

Đọc Tiếp

Hapharco – Công văn của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Ngày 13/12/2019 Công ty đã nhận được công văn của UBCKNN về việc nhận đủ tài liệu Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nội dung theo file đính kèm CV UBCKNNDownload Số Lần Đọc: (64)

Đọc Tiếp

Hapharco – Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Hapharco – Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Nội dung theo file đính kèm. Nghi-quyet-HDQT-trien-khai-PA-phat-hanh-co-phieu-de-tang-von-CP-tu-nguon-von-CSHDownload Số Lần Đọc: (56)

Đọc Tiếp

Hapharco – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hapharco – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Nội dung theo file đính kèm Nghi quyet DHCD, Bien ban kiem phieu lay y kien CD bang van banDownload Số Lần Đọc: (70)

Đọc Tiếp

Hapharco – Thông báo lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Hapharco – Thông báo lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Nội dung tại file đính kèm. Thong bao lay y kien co dong vv phuong an phat hanh co phieu de tang von CP tu nguon von CSH Số Lần Đọc: (85)

Đọc Tiếp

Hapharco – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hapharco thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Chi tiết tại file đính kèm TB chot danh sach co dong lay y kien VB 2019 Số Lần Đọc: (86)

Đọc Tiếp