Thông Báo Cổ Đông

Hapharco – Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hapharco – Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Nội dung tại file kèm theo Nghi-quyet-HDQTDownload Số Lần Đọc: (85)

Đọc Tiếp

Hapharco – Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

Hapharco – Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ. Nội dung trong file kèm theo Bao-cao-KQGD-CP-cua-nguoi-noi-bo-CTDCDownload Số Lần Đọc: (215)

Đọc Tiếp

Hapharco – Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Dược – Vật tư y tế Nghệ An

Hapharco – Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Dược – Vật tư y tế Nghệ An Nội dung theo file đinh kèm Nghi-quyet-HDQT-vv-nhan-chuyen-nhuong-CP-tại-Cty-CP-Duoc-VTYT-Nghe-AnDownload Số Lần Đọc: (59)

Đọc Tiếp

Hapharco – Thông báo về việc ghi tăng số lượng cổ phiếu trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Hapharco – Thông báo về việc ghi tăng số lượng cổ phiếu trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Nội dung theo file đính kèm. Thong-bao-vv-ghi-tang-so-luong-co-phieu-tren-Giay-chung-nhan-so-huu-co-phanDownload Số Lần Đọc: (146)

Đọc Tiếp

Hapharco – Công văn của UBCKNN về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công ty đã nhận được công văn của UBCKNN về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nội dung chi tiết theo file đính kèm CV-7747-UBCKNNDownload Số Lần Đọc: (94)

Đọc Tiếp

Hapharco – Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Hapharco – Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Nội dung chi tiết theo file đính kèm CBTT-thay-doi-so-luong-co-phieuDownload Số Lần Đọc: (80)

Đọc Tiếp