HAPHARCO – Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

logo

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

—————-

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nư­ớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Quyết định số 2050/QĐ-UB ngày 16/4/2003 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp nhà nư­ớc Công ty Dư­ợc phẩm Thiết bị y tế Hà Nội thành Công ty cổ phần Dư­ợc phẩm Thiết bị y tế Hà Nội;

Căn cứ  Điều  lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dư­ợc phẩm Thiết bị y tế Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐQT ngày 17/3/2014 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;                                             

QUYẾT ĐỊNH   

 

Điều 1 . Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội;

Thời gian : 8h00 ngày 23/04/2014.

Địa điểm :  Hội trường lớn – Bảo tàng Hồ Chí Minh, 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Điều 2 . Thành phần tham dự Đại hội : Tất cả các cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt đến ngày 23/03/2014.

Điều 3 . Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, các cá nhân có liên quan và cổ đông của Công ty có trách nhiệm thực hiện quyết định này.            

                                                                                                                                                               TM. Hi đồng qun trị                                                                                                                                                                  Ch tịch    (đã ký)          

 

                                                                                            Trần Thị Ánh Nguyệt

  (Chi tiết xem tại đường link sauQuyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

Số Lần Đọc: (256)

Tin Liên Quan

HAPHARCO – Thông báo Thanh lý ô tô.

HAPHARCO -Thông báo v/v Thanh lý  01 xe ô tô tải Daihatsu – Devan biển …

Leave a Reply